Argumenty


Východisková situácia / súčasnosť:

Dňa 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 439/2012 Z.z. , ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

K novele vtedy prebiehala ostrá diskusia poslancov, ktorí boli proti jej schváleniu. Nakoniec za novelu hlasovalo 86 poslancov.

Protichodné názory zainteresovaných /  kto má pravdu? 

Zákonodarca tvrdil, že novelou sa:
 • zvýši prevencia a zníži sa závislosť na hazardných hrách (sprísnenie podmienok zabezpečenia stáleho dozoru v herniach zo strany prevádzkovateľa; zníženie počtu zariadení prevádzkovaných mimo herne na maximálne dve a zároveň stanovenie minimálneho počtu zariadení umiestnených v herni, a to päť; zákaz umiestňovania informácie o výhre na vonkajšej časti prevádzkových priestorov; povinnosť umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí);
 • zvýšia sa príjmy z hazardných hier, ktoré sú jedným zo zdrojov financovania všeobecne prospešných služieb (zvýšenie sadzby odvodov z hernej istiny do štátneho rozpočtu).
Prevádzkovatelia herní tvrdili, že novela:
 • prináša nepriaznivý vplyv na podnikateľskú činnosť
Tí, ktorí pracujú s rodinou v kríze tvrdia, že:
 • vláda SR vrátila hracie automaty do našich obcí (do roka 2013 stačilo na zákaz automatov všeobecne záväzné nariadenie obce. V súčasnosti je však k zákazu v obciach potrebná petícia, ktorú musí podpísať aspoň 30% občanov nad 18 rokov!);
 • zákonodarca podporil fajčenie a pitie v herniach (v herniach dovtedy existoval zákaz);
 • novelou dali zákonodarcovia prednosť prevádzkovateľom hracích automatov pred ochranou rodín;

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Novela zákona priniesla tieto zmeny:

 • Výherné prístroje, videohry a elektromechanické rulety sa môžu prevádzkovať len v herniach a kasínach. Zanikli tak legálne krčmové automaty (pokiaľ sa krčma nezmenila na herňu s 12 automatmi).
 • Herne musia mať minimálne 12 herných zariadení (Toto opatrenie znížilo počet prevádzkoch, nie však počet automatov).
 • Zaviedol sa register vylúčených osôb k 1.1.2019, v ktorom boli zapísaní liečení patologickí hráči, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálneho štipendia a hráči, ktorí o to sami požiadali (stále však chýbali hráči v exekúciach či právo manželských partnerov požiadať súd o zákaz hrania pre svojho manžela či manželku).

Do zákona sa nepodarilo presadiť:

 • Zákaz reklamy na hazardné hry.
 • Zákaz alkoholu v prevádzkach hazardných hier.
 • Zrušenie podmienky petície na regulácie hazardných hier na území miest a obcí.
 • Právo manželských partnerov neliečených hráčov, aby súd zabránil ich ďalšiemu hraniu.

Dňa 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z.z. , ktorý sa nahradil zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Nový zákon priniesol tieto zmeny:

 • zrušil sa monopol na online hazardné hry (od 1.7.2019 môžu získať licencie aj súkromní prevádzkovatelia, dovtedy mohol internetové hry prevádzkovať len štátny Tipos);
 • online hazardné hry môžu prevádzkovať aj majitelia kamenných herní a kasín (v novembri 2019 bolo vydaných už 8 takýchto licencií)
 • v herniach musí byť aspoň 15 herných zariadení
 • mestám sa umožnilo prijať 3 všeobecne záväzné nariadenia bez petície, ktorými môžu zakázať herne 200 metrov od škôl, nové herne 200 metrov od inej herne, prípadne zakázať prevádzku herní 12 dní v roku (zákaz 200 metrov od škôl ovplyvní menej ako štvrtinu herní, zákaz 200 metrov od inej herne neplatí pre herne existujúce pred 1.3.2019)
 • zmenili sa odvody zo stávkových hier, ktoré sa už nebudú počítať z vkladov (obratu), ale z výťažku (zisku), následkom čoho stávkové kancelárie ušetria desiatky miliónov EUR ročne (súčasne štát preberá podnikateľské riziko na seba – ak by stávkové kancelárie nedosiahli zisk, nemusia platiť odvody)
 • register vylúčených osôb sa rozšíril o neplatičov výživného

Do nového zákona sa nepodarilo presadiť:

 • právomoc miest a obcí regulovať počet herní a kasín na svojom území a počet herných zariadení v nich (stále je potrebná petícia, čiastočný zákaz herní a kasín nemá zmysel ak je možné otvárať stále nové a nové prevádzky)
 • právomoc obcí bez herne zakázať vznik novej herne (ak niekto chce otvoriť prvú herňu v obci, podľa zákona mu v tom obec reálne nevie zabrániť)
 • povinnú registráciu hráčov (hráči nemusia dostať informáciu o tom ako dlho hrajú a koľko peňazí prehrajú)
 • hráči nemajú právo nastaviť si limity na hru ako je počet vstupov do herne a kasína za mesiac, dĺžka hrania za deň a mesiac, minimálna prestávka medzi dvoma hrami, maximálna výška stávok a prehry za deň a mesiac pri hrách v herniach, kasínach a stávkových kanceláriach (zaviedla sa len maximálna výška stávok a prehry za mesiac pri internetových hrách)
 • do registra vylúčených osôb sa nedostali páchatelia trestných činov v súvislosti s hraním hazardných hier ani hráči v exekúciach
Ohrozená rodina / ohrozené deti

„Chudoba je smutnou realitou čoraz väčšieho počtu detí na Slovensku, pričom je hrozivé, že mnohé z nich iné ako chudobné detstvo nikdy nezažijú.Ekonomická chudoba negatívne vplýva na všetky ostatné oblasti života dieťaťa a výrazne znižuje šance na úspech v dospelom živote. … A zlepšenie sa nedostavuje. Ďalej sa prehlbuje bieda a riziko  dedenia chudoby v ďalších generáciách. Také sú a budú účinky opatrení, ktoré nekladú na prvé miesto záujem dieťaťa.“ (Zuzana Kusá, SAV/Slovenská sieť proti chudobe).

Je vrátenie hracích automatov do našich obcí a miest v najlepšom záujme detí?

Takto vyzerá ochrana rodiny, toto je pomoc rodinám zo strany štátu? Z peňazí, ktoré najskôr rodinám zoberieme, im potom blahosklonne chceme pomáhať? Nečudujme sa potom, že rodina ako ju doteraz poznáme, zlyháva. Aj funkčné rodiny majú čo robiť, aby zvládli bremeno povinností. Rodinuničí nezamestnanosť, odchody za prácou, zlá bytová otázka, korupcia …a hazard, fajčenie a alkoholizmus ju úplne rozkladajú.

Falošné zlepšenie situácie

V minulosti platilo, že hracie automaty a automaty na videohry sa nemohli prevádzkovať v blízkosti (do 200m od) škôl, škôlok, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Tento zákaz však neplatí pre herne – vraj preto, lebo dozor v herni zabezpečí, aby sa tam maloletý nedostal.  To znamená, že herňa môže byť priamo pri škole, internáte.

Malé obce sú vo výhode oproti veľkým mestám

„Ešte pred pár rokmi mohli herný priemysel regulovať miestni poslanci. …Dnes treba petíciu podpísanú tridsiatimi percentami obyvateľov len na to, aby zastupiteľstvá o zákaze herní mohli rokovať. O regulácii sa nedá hovoriť. Buď zakážu gambling na celom území mesta či obce, alebo vôbec. Poslanci NR SR navyše do zákona pridali absurdnú poznámku, že herne musia byť príčinou porušovania verejného poriadku. Hociktorý psychológ potvrdí, že štandardní hráči verejný poriadok porušujú zriedka. Skôr sa hodia pod vlak.“

Aj keď možnosti obcí zakázať na svojom území hazard sa zhoršili, predsa len má menšia obec akú-takú možnosť rozhodnúť sa hazard zakázať.  Hoci jednotlivé mestské časti Bratislavy v mnohých otázkach fungujú autonómne, v oblasti hazardu funguje celá Bratislava ako jedna obec.  To znamená, že jednotlivá mestská časť (ktoré má napr. 40 000 obyvateľov)nemôže zakázať hazard na svojom území, môže to urobiť len celé mesto Bratislava.  Navyše zákon je nastavený tak, že zákaz musí platiť na celom území obce – čiže nie je možné zakázať hazard napríklad na sídliskách a ponechať ho na okrajových častiach mesta.

Kto profituje z hazardu – štát alebo prevádzkovatelia?

Príjmy z prevádzkovania hazardných hier za obdobie rokov 2005 – 2011 (teda od účinnosti nového zákona o hazardných hrách) predstavovali pre štátny rozpočet 643 mil Eur. (Čarnogurský) Okrem toho príjem do rozpočtov obcí dosiahol za uvedené roky sumu cca 40 mil. Eur. Za rok 2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov Eur, pričom výťažok pre prevádzkovateľov bol vyše 629 miliónov Eur.

Vklady za minulý rok predstavujú 2532miliónov Eur (2,5 miliardy EUR), čo vychádza 467 Eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov.

Čo tvrdia predstavitelia hazardu?

Predstavitelia herného priemyslu tvrdia, že zamestnávajú okolo štrnásťtisíc ľudí a varujú, že Bratislava zákazom herní príde o 4,5 milióna ročne. Starosta Vajnôr sa pri tomto čísle pousmeje. „Ak si uvedomíme, že naša metropola má 220-miliónový rozpočet, táto strata už nepôsobí natoľko hrozivo. Nehovoriac o tom, že zarábať na nešťastí ľudí je nemorálne. Možno by bolo lepšie pozrieť sa, ako hospodária mestské podniky či samotné mesto. Veď len prenajímaním parkovacích miest súkromnej spoločnosti prichádza Bratislava o vyše milióna eur.“ (Galan)

„Primár psychiatrického oddelenia na Prednej Hore Jozef Benkovič by bol za úplný zákaz hazardu. Celoplošne. S patologickými hráčmi pracuje už osemnásť rokov a neustále vníma tragické príbehy gamblerov a ich rodín. Upozorňuje, že hre prepadávajú čoraz mladší ľudia. Okrem ľahkej dostupnosti herní pokladá za hlavné spúšťače závislosti voľné finančné prostriedky, stres a návykové látky. Preto je presvedčený, že hranie by rozhodne nemalo byť spojené s alkoholom. Paradoxne, v mnohých herniach je pivo zadarmo alebo sú prepojené s pohostinstvami“ (Galan).

V SR je oficiálne okolo 50 000 gamblerov, predpokladá sa, že reálne je ich 2-3x viac.  Najväčšiu skupinu tvoria 20-35-roční.  Liečebné náklady na 1 kúru u 1 závislého sú cca 1035 Eur (hradí SP) (Neumannová).Po prvej kúre sú vyliečení asi 40% (Benkovič).

Prečo chceme zakázať hazard, ale nezakážeme alkohol? Problémové pitie je rozšírenejšie ako problémové hranie, tvrdia predstavitelia hazardu.

Ukážte mi však alkoholika, ktorý prepil za noc celý svoj majetok, prípadne prepil svoju budúcnosť, alebo si alkoholom narobil dlhy na celý svoj budúci život v tak krátkom čase? Alkoholová závislosť je nebezpečná a treba proti nej bojovať, ale nemá taký rýchly nástup a obvykle trvá niekoľko rokov kým sa rozvinie do takých silných ekonomických dôsledkov pre rodinu ako problémové gamblerstvo.

„Jedným z hlavných zistení austrálskych štúdií (APC, 1999; APC, 2010) je vzťah medzi prevalenciou problémového hazardného hrania a dostupnosťou hazardného hrania, najmä výherných automatov. V štúdii z roku 1999 sa ukázalo, že 65-80  problémových hráčov, ktorí vyhľadali odborné poradenstvo, užívalo ako primárnu formu hrania na výherných automatoch. Podobne aj v Kanade štatistiky ukazujú, že až 25 % zo všetkých, ktorí hrajú na výherných automatoch spadajú do kategórie problémových a patologických hráčov. (Hayward et al., 2004. Kasína potom profitujú z problémových a patologických hráčov, ktorí v nich utratia v priemere 10-20 krát viac ako neproblémoví hráči.  V celkových číslach pramení až 41 % všetkých príjmov kasín zo stolových hier a až 75 % všetkých príjmov kasín z výherných zariadení od problémových a patologických hráčov (Hayward et al., 2004)“ /citácia  z Winkler2015, s. 14/

Týka sa nás gamblerstvo iných?

Občas sa stretneme s názorom, že hazard netreba regulovať.  Že sa týka dospelých, ktorí sa sami môžu rozhodnúť, či budú hrať a koľko budú hrať.  Ostatní im to vraj nemajú komplikovať.

Väčšina gamblerov priamo neohrozuje okolie.  No podľa niektorých odhadov tretina pácha trestné činy v snahe zabezpečiť si peniaze na hru.  Mnohé z nich nie sú hlásené, nakoľko sa týkajú najbližších príbuzných.  Asi tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu.

Lahnová (2005), uvádza, že kriminálna aktivita je medzi hráčmi hazardných hier 18 krát vyššia než vo všeobecnej populácii. /Citácia z Winkler, 2015 s 33/

Náklady na liečbu týchto pacientov a náklady spojené so starostlivosťou o nich a ich rodiny v prípade straty zamestnania (príjmu) a bezdomovectvaznášame všetci.

Nikdy ste nehrali výherné automaty a myslíte si, že se vás hazard netýka? Omyl! Ministerstvo financií Českej republiky si nechalo vyčísliť spoločenské náklady na gambling a štúdia potvrdila, že na každú „získanú“ korunuz daní z hazardu sa poskladajú všetci  tri až štyri koruny. To sú spoločenské náklady na negatívne dopady z hazardného hráčstva. Štúdia (Winkler 2015) odhadla spoločenské náklady na gambling na 14,1 až 16,05 miliardy českých korún ročne. Na Slovensku to tiež nebude ružové.

Ide o veľmi konzervatívny odhad, lebo táto štúdia[1] nezarátavala medzi spoločenské náklady to, že konkrétne Vás okradnú o telefón /to je totiž iba „transfer“ alebo to, čo do tohto biznisu vloží hráč dobrovoľne, či to čo mu „požičajú“ rodičia na krytie dlhov hráča.

[1]PetrWinkler et al.:PROBLÉMOVÉ HRÁČSTVÍ SPOLEČENSKÉ NÁKLADY NA HAZARDNÍ HRANÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Národní ústav duševního zdraví: 2015, s. 66

 

Cestujú po obmedzení hazardu ľudia do herní v iných mestách?

Hudobník a aktivista Matěj Hollan sa ako líder hnutia Žít Brno, ktoré dosiahlo zákaz hazardu v Brne hovorí: „Nie, dostupnosť je pri závislosti kľúčový faktor. Keď tam herne nie sú, nechodia do nich. Hráči sú iba v minime prípadov na tom tak dobre, aby mohli niekam cestovať. Veľmi veľa tých ľudí je v sociálnom vylúčení, žijú vo svojom gete alebo okruhu, a keď im znemožníte dostupnosť, omnoho menej ľudí bude niekam chodiť hrať. Sú aj takí, ktorí chodia z jedného mesta do druhého, ale tých je minimum. Všetky štúdie ukazujú, že je to kľúčové. Čím menej hazardu, tým menej závislých.“

V súvislosti s prevádzkovaním herne sa podľa nášho názoru porušujeDohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždením Spojených národov 20. novembra 1989.

Článok 3: Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí,…

Koho záujmy sú na prvom mieste pri stavaní herní a umiestňovaní hracích zariadení?

Článok 5:  záväzok rodičov a obce voči plneniu detských práv

Ako si obec plní svoje záväzky pri plnení detských práv?

Článok 7: právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť

Ako sa gambler stará o svoje deti?

Článok 17: zásady ochrany dieťaťa pred informáciami a materiálmi škodlivými pre jeho blaho

Reklamné pútače alebo lákajú alebo otupujú. Čo z toho chceme pre naše deti?

Článok 18: rodičovská zodpovednosť, štát musí rodičom poskytnúť podporu

Sme si vedomí, že orgány štátnej a verejnej správy sú zaviazané poskytnúť podporu pri výchove a dodržiavaní práv dieťaťa?

Článok 19: ochrana pred zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, záväzok prevencie

Čo prežívajú deti čakajúce na rodičov v herni? Čo ich čaká, ak rodičia prehrajú?

Nie je ideálna chvíľa na prevenciu?

Článok 24: ochrana zdravia

Sme si vedomí, že gamlerstvo je najrýchlejšie sa šíriacim  psychickým ochorením  u nás?

 Článok 27: právo dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj

Neočakávajú občania od obce, že bude predovšetkým bezpečným miestom pre nich a ich deti?

Článok 28: opatrenia na podporu pravidelnej školskej dochádzky a zníženia počtu detí, ktoré nedokončia školskú dochádzku

Ako pôsobí na psychiku žiaka, ak cestou do školy aj zo školy chodí okolo herne?

Článok 29: definovanie cieľov výchovy ako prípravy dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti

Kto je príkladom zodpovednosti pre dieťa, ak nie rodičia a obec?

Článok 31: právo dieťaťa na oddych a voľný čas, na účasť v hrách a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako i na slobodnú účasť v kultúrnom živote a umeleckej činnosti

Môže rodič bezstarostne pustiť dieťa na krúžok do budovy, v ktorej je herňa?

Článok 36: ochrana pred vykorisťovaním

Aká je pravdepodobnosť, že dieťa nebude okradnuté pri vstupe do obchodu alebo cestou na krúžok v budove, kde je herňa?

Článok 41: zotavenie alebo reintegrácia sa musia uskutočňovať v prostredí, ktoré podporuje zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa

Nie je absurdné, že deti s ohrozeným psychickým vývinom chodia do pedopsychiatrickej škôlky v bezprostrednom susedstve herne?

Podobne aj deti a mládež po úrazoch, majú v bezprostrednom susedstve rehabilitačné zariadenie?