V súvislosti s prevádzkovaním herne sa podľa nášho názoru porušujeDohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždením Spojených národov 20. novembra 1989.


Článok 3: Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí,…

Koho záujmy sú na prvom mieste pri stavaní herní a umiestňovaní hracích zariadení?

Článok 5:  záväzok rodičov a obce voči plneniu detských práv

Ako si obec plní svoje záväzky pri plnení detských práv?

Článok 7: právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť

Ako sa gambler stará o svoje deti?

Článok 17: zásady ochrany dieťaťa pred informáciami a materiálmi škodlivými pre jeho blaho

Reklamné pútače alebo lákajú alebo otupujú. Čo z toho chceme pre naše deti?

Článok 18: rodičovská zodpovednosť, štát musí rodičom poskytnúť podporu

Sme si vedomí, že orgány štátnej a verejnej správy sú zaviazané poskytnúť podporu pri výchove a dodržiavaní práv dieťaťa?

Článok 19: ochrana pred zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, záväzok prevencie

Čo prežívajú deti čakajúce na rodičov v herni? Čo ich čaká, ak rodičia prehrajú?

Nie je ideálna chvíľa na prevenciu?

Článok 24: ochrana zdravia

Sme si vedomí, že gamlerstvo je najrýchlejšie sa šíriacim  psychickým ochorením  u nás?

 Článok 27: právo dieťaťa na životnú úroveň potrebnú pre jeho telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj

Neočakávajú občania od obce, že bude predovšetkým bezpečným miestom pre nich a ich deti?

Článok 28: opatrenia na podporu pravidelnej školskej dochádzky a zníženia počtu detí, ktoré nedokončia školskú dochádzku

Ako pôsobí na psychiku žiaka, ak cestou do školy aj zo školy chodí okolo herne?

Článok 29: definovanie cieľov výchovy ako prípravy dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti

Kto je príkladom zodpovednosti pre dieťa, ak nie rodičia a obec?

Článok 31: právo dieťaťa na oddych a voľný čas, na účasť v hrách a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako i na slobodnú účasť v kultúrnom živote a umeleckej činnosti

Môže rodič bezstarostne pustiť dieťa na krúžok do budovy, v ktorej je herňa?

Článok 36: ochrana pred vykorisťovaním

Aká je pravdepodobnosť, že dieťa nebude okradnuté pri vstupe do obchodu alebo cestou na krúžok v budove, kde je herňa?

Článok 41: zotavenie alebo reintegrácia sa musia uskutočňovať v prostredí, ktoré podporuje zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa

Nie je absurdné, že deti s ohrozeným psychickým vývinom chodia do pedopsychiatrickej škôlky v bezprostrednom susedstve herne?

Podobne aj deti a mládež po úrazoch, majú v bezprostrednom susedstve rehabilitačné zariadenie?